Οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Λεμεσού ενεργοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα για τη βελτίωση της ικανότητας κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικοποίησης καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.
Το έργο εξυπηρετεί υπηκόους από τρίτες χώρες (ΥΤΧ) εκτός της ΕΕ, τόσο οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, όσο και ανθρώπους που ζουν στην Κύπρο με καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προστασίας, ή είναι αιτητές ασύλου καθώς και άτομα που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κατά 90% και την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 10% με διάρκεια υλοποίησης ενός χρόνου.

Τα έργα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στοχεύουν κυρίως στη στήριξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, την ενίσχυση της δυνατότητας φιλοξενίας αιτητών ασύλου, την προσφορά όλων των απαραίτητων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες ασύλου, την υποβοήθηση της ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία με τη βοήθεια τοπικών αρχών/ μη κυβερνητικών οργανισμών/ κυβερνητικών φορέων/ άλλων κοινωνικών εταίρων, την αύξηση των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και την περαιτέρω συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται με επιτυχία όλους τους τομείς που άπτονται του τομέα της μετανάστευσης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ:

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (90%) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (10%)

Start typing and press Enter to search